Corporate Governance

Het goed besturen van de bank vereist een gedegen corporate governance structuur.

Missie, Visie & Kernwaarden

De missie van GarantiBank International N.V. is om duurzaam waarde te creëren voor haar klanten, medewerkers, aandeelhouders en maatschappij door het ambiëren van evenwichtige strategieën met organisatorische flexibiliteit en betrouwbare kwaliteit, als een integere financiële dienstverlener binnen haar niche markten.

 

De visie van GarantiBank International N.V. is om de beste bank binnen haar niche markten te zijn.

 

De kernwaarden van GarantiBank International N.V. zijn:

 

 1. Stakeholder Centraal: Wij respecteren toezichthouders, accountants, concurrenten, medewerkers en de gemeenschap, wanneer wij op een verantwoorde manier waarde toevoegen aan onze klanten, medewerkers en aandeelhouders.
 2. Snelheid: Wij handelen snel, zijn flexibel en krachtig, en in staat om snel te reageren op onverwachte uitdagingen, behoeften van klanten, gebeurtenissen en kansen.
 3. Prudent: Wij streven onze commerciële belangen na met inachtneming van een grote verantwoordelijkheid, grootste zorg voor onze klanten en een solide beheersing van de risico's.
 4. Excellentie: Wij streven er naar om onze klanten te bedienen met een hoge kwaliteit van dienstverlening, snelheid en accuratesse door middel van energiek teamwerk.
 5. Doortastendheid: We bouwen een dynamische, innovatieve en ondernemende bedrijfscultuur met een open geest.
 6. Integriteit: Boven alles is integriteit voor ons niet-onderhandelbaar. We gaan altijd integer te werk, houden ons aan de strengste ethische principes en tolereren nooit enige handelwijze die deze fundamentele waarde in gevaar zou kunnen brengen.


Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van GarantiBank International N.V. ("de Bank") bestaat uit 5 leden. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de gang van zaken binnen de Bank en is zodanig samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. De deskundigheid van de leden van de Raad van Commissarissen op diverse vakgebieden zorgt er voor dat er een evenwichtige afweging wordt gemaakt van de belangen van de bij de Bank betrokkenen zoals haar klanten, aandeelhouders en medewerkers.

De Raad van Commissarissen wordt gevormd door de volgende personen:

 • Mr. Recep Baştuğ
 • Mr. Aydın Düren
 • Mr. John Boyles
 • Mr. Harry de Roo
 • Ms. Mirjam Halverhout


De Raad van Commissarissen acht het nuttig dat zijn taken en verantwoordelijkheden nader worden geregeld door middel van een Charter governing the Supervisory Board. Dit Reglement vult aan hetgeen is voorzien bij wet en Statuten omtrent de taken, samenstelling, procedures en besluitvorming van de Raad van Commissarissen en zijn relatie ten opzichte van de Directie.

 

Directie

De Directie van GarantiBank International N.V. bestaat uit vier leden. De leden van de Directie oefenen hun functie op een zorgvuldige, deskundige en integere manier uit met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, codes en reglementen.

De Directie wordt gevormd door de volgende personen:

 • Dhr. S. Erhan Zeyneloğlu, Chief Executive Officer
 • Dhr. Marco J. Witteveen Chief Operating Officer
 • Dhr. Övünç Şişman, Chief Financial Officer
 • Dhr. Cem Bahadır Mutlu, Chief Risk Officer


De Directie acht het nuttig dat haar taken en verantwoordelijkheden nader worden geregeld door middel van een Charter governing the Managing Board. Dit Reglement vult aan hetgeen is voorzien bij wet en Statuten omtrent de taken, samenstelling, procedures en besluitvorming van de Directie en haar relatie ten opzichte van de Raad van Commissarissen en belanghebbenden.

 

Code Banken

De Code Banken, die door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is opgesteld, is op 1 januari 2010 in werking getreden. De Code Banken is van toepassing op alle banken die beschikken over een bankvergunning verleend op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Daarmee is de Code Banken ook van toepassing op GarantiBank International N.V. In de Code Banken wordt in het bijzonder ingegaan op de rol van de leden van de Directie en de Raad van Commissarissen van de Bank en op de functie van risicomanagement en audit binnen de Bank. Daarnaast bevat de Code Banken principes over beloning.

 

De Code Banken staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van het volledige stelsel van nationale, Europese en internationale wet- en regelgeving, jurisprudentie en codes, dat in zijn geheel wordt bezien. Bij de toepassing van de Code Banken houdt GarantiBank International N.V. rekening met deze nationale, Europese en internationale context en met de activiteiten en overige specifieke kenmerken van de moederbank en de groep waarvan GarantiBank International N.V. deel uitmaakt.

 

In de Code Banken wordt onder meer aangegeven dat het centraal stellen van de klant een noodzakelijke voorwaarde is voor de continuïteit van de bank. Sinds de oprichting van GarantiBank International N.V. in 1990 is het centraal stellen van het belang van de klant ëën van haar kernwaarden. Wij zijn derhalve verheugd dat onze handelwijze gesteund wordt door de aanbevelingen in de Code Banken. GarantiBank International N.V. heeft zich op de invoering van de Code Banken voorbereid door na te gaan in welke mate reeds aan de principes wordt voldaan. Het risicomanagement is verscherpt, het beloningsbeleid is aangepast en workshops die ëën of meerdere thema's behandelen zijn onderdeel van het programma van permanente educatie voor leden van de Raad van Commissarissen en de Directie.

 

Moreel-ethische verklaring

Ter uitvoering van het bepaalde in principe 3.2.3 van de Code Banken hebben de leden van de Directie van GarantiBank International N.V. een moreel-ethische verklaring ondertekend. Deze verklaring vormt een leidraad voor het handelen van de leden van de Directie en alle medewekers, en luidt als volgt:

 

"Ik verklaar dat ik mijn functie als bestuurder van GarantiBank International N.V. ("de Bank") integer en zorgvuldig zal uitoefenen. Ik zal een zorgvuldige afweging maken tussen alle belangen die bij de Bank betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de Bank opereert. Ik stel in die afweging het belang van de klant centraal en zal de klant zo goed mogelijk inlichten. Ik zal mij gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij als bestuurder van de Bank van toepassing zijn. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik maak geen misbruik van mijn bancaire kennis. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal mij inspannen om het vertrouwen in het bankwezen te behouden en te bevorderen. Ik zal zo het beroep van bankier in ere houden."

 

In haar jaarverslag vermeldt GarantiBank International N.V. op welke wijze zij de principes van de Code Banken in het voorgaande jaar heeft toegepast en zet zij, indien van toepassing, gemotiveerd uiteen waarom een principe eventueel niet (volledig) is toegepast.

 

De Nederlandse Corporate Governance Code

De Nederlandse Corporate Governance Code ("de Code") is in 2003 door de toenmalige Commissie Tabaksblat vastgesteld. In december 2008 is de code geactualiseerd door de Commissie Frijns. De geactualiseerde Code is op 1 januari 2009 in werking getreden.

 

De Code geldt onverkort voor beursgenoteerde banken. Als niet-beursgenoteerde bank is GarantiBank International N.V. niet verplicht de Code na te leven. Niettemin onderschrijft GarantiBank International N.V. de principes en concrete bepalingen van de Code die de bij een vennootschap betrokken personen en partijen tegenover elkaar in acht zouden moeten nemen. De principes kunnen worden opgevat als de moderne, en inmiddels breed gedragen, algemene opvattingen over goede corporate governance.

 

De Code Banken, die op GarantiBank International N.V. van toepassing is, bevat principes die in het verlengde liggen van de Code.